Servicevoorwaarden

De Servicevoorwaarden van MijnPIA zijn opgesteld door Froteu BV, het bedrijf dat MijnPIA heeft ontwikkeld en exploiteert. Als in deze voorwaarden gesproken wordt over wij/we/ons, dan wordt daarmee Froteu bedoeld. Als we spreken over jij/je/jouw dan bedoelen we de gebruiker van de MijnPIA applicaties, zowel via email, online als WhatsApp. Houd er rekening mee dat je bij het gebruik van onze MijnPIA applicaties ook akkoord bent gegaan met de voorwaarden van WhatsApp. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze voorwaarden.

Zodra en zolang je gebruik maakt van de diensten van MijnPIA, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord bent met de Servicevoorwaarden, vragen we je om de diensten van MijnPIA niet te installeren en/of gebruiken.

1. Wat mag je van ons verwachten?

Wij verlenen je een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om onze app te gebruiken, onder toepassing van en in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden. Er worden geen licenties of rechten impliciet verleend. Wanneer je onze Servicevoorwaarden schendt of wanneer je misbruik maakt van onze Diensten, kunnen wij je de toegang tot het gebruik van onze MijnPIA applicaties wijzigen, opschorten of beëindigen.

Optimale beschikbaarheid van onze Diensten

Wij doen ons uiterste best om optimale beschikbaarheid te waarborgen. Informatie over de behaalde beschikbaarheid van onze server, over een bepaalde periode, kun je bij ons opvragen.

Veilig gebruik van onze Diensten

Wij doen er alles aan om je gegevens veilig te houden. Daarom zijn onze verbindingen versleuteld en maken gebruik van two factor authentication.

Privacybeleid en gebruikersgegevens

Froteu vindt jouw privacy erg belangrijk. In het Privacybeleid van Froteu wordt de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens beschreven.

Beëindiging

Je kunt jouw koppeling op MijnPIA op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je account te verwijderen.

2. Wat verwachten we van jou?

Om onze MijnPIA applicaties veilig en betrouwbaar te houden, vragen wij ook een aantal dingen van jou. In deze paragraaf staat een aantal zaken omschreven die wij van jou verwachten bij het gebruikmaken van de dienstverlening van MijnPIA.

Kosten en belastingen

Je bent verantwoordelijk voor alle abonnements-, internet- en andere kosten en belastingen die samenhangen met het gebruik van de dienstverlening van MijnPIA.

Jouw account

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van MijnPIA, moet je je registreren met de correcte gegevens.

Om MijnPIA te kunnen gebruiken, moet je beschikken over een WhatsApp-account en smartphone. Je hebt ook actuele software (updates) en een goede internetverbinding nodig.

Toelaatbaar gebruik maken van onze MijnPIA applicaties

Vanzelfsprekend dient onze MijnPIA applicatie voor rechtmatige en toelaatbare doeleinden gebruikt te worden. MijnPIA mag niet gebruikt worden om officiële hulpdiensten te alarmeren, waaronder politie, brandweer en ambulance.

Het is verder niet toegestaan om de MijnPIA applicaties te gebruiken op een manier:

Die de rechten schendt of ontvreemdt van ons, onze gebruikers of anderen;

Waarbij foutieve informatie of misleidende informatie wordt verstrekt;

Waarbij je je voordoet als iemand anders;

Die toepasselijke wetgeving schendt.

Het is evenmin toegestaan om de dienstverlening van MijnPIA, te gebruiken op een manier die onze diensten, systemen, gebruikers of anderen belast, belemmert of beschadigt.

Dit houdt in dat onder andere het volgende niet is toegestaan, rechtstreeks noch geautomatiseerd:

Maken van afgeleide werken van onze diensten;

Extraheren van code van onze diensten;

Verkrijgen (of proberen te verkrijgen) van onrechtmatige toegang tot onze diensten of systemen;

Verstoren of onderbreken van de integriteit of prestaties van onze diensten;

Aanmaken van accounts met behulp van niet-toegestane middelen voor onze diensten;

Verzamelen van informatie van of over onze gebruikers op niet-toegestane of ontoelaatbare wijze;

Verkopen, verhuren of anderszins kosten in rekening brengen voor onze diensten;

Distribueren of beschikbaar stellen via een netwerk waar onze diensten door niet-gerechtigden kunnen worden gebruikt.

Waarborging van onze intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die samenhangen met onze MijnPIA applicaties. In het kader van onze dienstverlening verleen je aan Froteu toestemming voor het verwerken van de informatie die je uploadt, indient, opslaat, verstuurt of ontvangt via onze MijnPIA applicaties. De rechten die je verleent met deze toestemming zijn voor het beperkte doel van de exploitatie en verlening van onze diensten.

Als derden bij jou (een andere partij) claimen of vorderen dat wij hun intellectuele eigendomsrechten schenden via onze diensten, dan moeten wij daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht worden.

3. Disclaimer en aansprakelijkheid

Hoewel wij ons uiterste best doen om onze MijnPIA applicaties en de achterliggende dienstverlening zo goed mogelijk in te richten en te laten functioneren, kan er natuurlijk iets misgaan. Om de continuïteit van onze diensten te garanderen, vragen wij je begrip voor de volgende bepalingen.

Wij garanderen niet dat onze MijnPIA applicaties vrij is van fouten of dat die zonder storingen, vertragingen of imperfecties zal functioneren.

Onze diensten kunnen worden onderbroken, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud, reparaties en upgrades. Daarnaast kunnen gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer liggen van invloed zijn op onze diensten, zoals natuurlijke gebeurtenissen, niet (meer) kunnen voldoen aan de voorwaarden van serviceproviders of andere situaties van overmacht.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop onze gebruikers onze diensten gebruiken.

Wij zijn niet verplicht om de acties of informatie van onze gebruikers of derden te reguleren.

Onze totale aansprakelijkheid in verband met ons of onze diensten bedraagt niet meer dan de abonnementskosten dat je ons in de afgelopen drie (3) maanden hebt betaald.

Wij zijn naar jou toe niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, die op welke wijze dan ook is te relateren aan het gebruik van onze MijnPIA applicaties. Dat Froteu is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade doet hier niet aan af.

Wij zijn pas aansprakelijk als je ons in gebreke hebt gesteld. Dat houdt in dat wij de kans moeten hebben gekregen om eventuele schade te voorkomen of te repareren.

De hiervoor genoemde bepalingen omtrent aansprakelijkheid zijn van toepassing, voor zover maximaal is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.

Je stemt ermee in Froteu schadeloos te stellen en te vrijwaren van of tegen alle vormen van aansprakelijkheid, schade en verliezen (met inbegrip van redelijke juridische vergoedingen en kosten) die enigszins verband houden met jouw gebruik van onze Diensten of enige onjuiste verklaringen die je hebt gemaakt.

4. Overige voorwaarden

Tenzij een wederzijdse overeenkomst tussen jou en ons dit anders bepaalt, vormen onze Servicevoorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot de MijnPIA applicaties en onze diensten.

Als wij bepaalde aspecten uit deze Servicevoorwaarden niet actief handhaven, doen wij daarmee geen afstand van onze rechten.

Voor wijzigingen aan of het doen van afstand van onze Servicevoorwaarden is onze expliciete toestemming vereist.

We kunnen deze Servicevoorwaarden wijzigen of bijwerken. Tenzij wettelijk anders vereist, verstrekken we je tenminste 30 dagen van tevoren een kennisgeving over wijzigingen aan onze Servicevoorwaarden. Dit geeft jou de mogelijkheid om de herziene Servicevoorwaarden te bekijken voordat je verdergaat met het gebruik van onze diensten. Ook werken we de datum na ‘Laatst aangepast’ bij die onder aan onze Servicevoorwaarden staat. We wijzen erop dat we je mogelijk geen kennisgeving kunnen verstrekken voor wijzigingen in deze Servicevoorwaarden die vereist zijn voor het doorvoeren van technische ontwikkelingen van onze diensten of voor wijzigingen als gevolg van een wettelijke reden. Wijzigingen als gevolg van deze beide redenen treden onmiddellijk in werking. Als je onze diensten blijft gebruiken na de kennisgevingsperiode van geplande wijzigingen, bevestig je daarmee dat je instemt met de gewijzigde Servicevoorwaarden.

5. Geschilbeslechting

Op onze diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mochten er onverhoopt geschillen ontstaan tussen Froteu en jou, waar we onderling niet samen uitkomen, dan worden die geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Laatst aangepast 031-03-2023